Kulttuurikasvatus


Kulttuurikriitikkona.
Käy oppilaiden kanssa arvioimassa
qr-koodin tai linkin
KULTTUURIKRIITIKKONA
kautta
kulttuurivierailu.

MITÄ ON KULTTUURIKASVATUS?


Koulun kulttuurikasvatuksen perustana on valtakunnallinen perusopetuksen opetussuunnitelma, joka määrittelee opetuksen perustaksi suomalaisen kulttuurin. Opetuksen tulee tukea oppilaan kulttuuri-identiteetin rakentumista ja osallisuutta yhteiskunnassa ja globalistuvassa maailmassa. Opetuksen tulee myös kehittää oppilaan kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.
Luokkahuoneen sijasta lapsi tai nuori voi oppia erilaisissa ympäristöissä. Kulttuurikasvatuksessa taide ja kulttuuri sekä taidelähtöiset menetelmät tarjoavat oppimisympäristön tai välineen  minkä tahansa kouluaineen opetukseen. Kulttuurikasvatus mahdollistaa lapsille ja nuorille kulttuurin kokemisen ja tekemisen osana koulupäivää. Se tukee lapsen ja nuoren kasvua rohkeaksi, luovaksi, kriittiseksi ja ilmaisuvoimaiseksi oppijaksi. Kulttuurikasvatus koskee kaikkia peruskoulun luokka-asteita.

KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA
- takaa tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua ja tutustua taiteeseen ja kulttuuriin
- taidot ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuria kehittyvät ja kyky lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä vahvistuu
- tukee kulttuuri-identiteetin kasvua ja kulttuurikompetenssin kehittymistä
- paikallinen lähikulttuuri ja kulttuuriperintö tulevat tutuiksi
- opettaa myös ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta
- kulttuuri ja taide edistävät muiden aineiden oppimista tuomalla uusia tapoja ja menetelmiä
- lisää kouluviihtyvyyttä, tarjoavat onnistumisen kokemuksia ja vahvistavat luovuutta ja itsetuntoa
- tarjoaa keinoja itseilmaisuun ja asioiden käsittelyyn
- toimii syksyllä 2016 käyttöön otettavissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa työkaluna, joka tarjoaa monia mahdollisuuksia opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen
- vakiinnuttaa kulttuuri- ja taidesisältöjä koulun arkeen
- tekee kulttuurikasvatuksesta koordinoitua ja ennakoitavaa
- helpottaa opettajan työtä, koska sisältö ei riipu yksittäisen opettajan tai koulun kiinnostuksesta tai taloudellisista mahdollisuuksista
- perustuu paikallisten opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön, joten se tarjoaa valmiita verkostoja monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentamiseen sekä laaja-alaisten osaamisalueiden ja ilmiölähtöisen oppimisen toteuttamiseen

VAASAN PAIKALLINEN KULTTUURIKASVATUSSUUNNITELMA 

Kulttuurikasvatussuunnitelma täydentää opetussuunnitelmaa ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista. Sen toteutuminen takaa kaikille oppilaille samat osallistumisen mahdollisuudet. Kulttuurikasvatus koskee kaikkea opetusta, ei vain taide- ja taitoaineita. Se myös yhdistää eri oppiaineita.  
Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on taata kaikille vaasalaisille lapsille ja nuorille tasa-arvoinen mahdollisuus kokea ja osallistua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin ja taiteeseen. Kulttuurikasvatus antaa muun muassa taidon ymmärtää, arvioida ja käyttää kulttuuriaSamalla kyky lukea median ja ympäröivän maailman välittämiä viestejä vahvistuu. Paikallinen lähikulttuuri ja kulttuuriperintö tulevat oppilaille tutuiksi. Yhteisen suunnitelman avulla kulttuurikasvatuksesta tulee koordinoitua ja ennakoitavaa. (http://kulttuurikasvatussuunnitelma.fi/)
Kulttuurikasvatus liittyy moniin opetussuunnitelman tavoitteisiin, sen avulla oppimisympäristöt ja opetuksen työtavat monipuolistuvat. Laaja-alainen osaamisalue L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu painottaa kulttuuriperinnön arvostamista ja kulttuuri-identiteetin rakentamiseen pyrkiviä sisältöjä. Kulttuurinen pääoma on osa laaja-alaista osaamista. 
Vaasan suomenkielisen perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma perustuu paikallisten opetus- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön. Suunnitelmassa pyritään turvaamaan tietty määrä kulttuurikasvatusta jokaiselle vaasalaiselle peruskoululaiselleYhteistyökumppaneita ovat mm. kaupunginkirjasto, kaupunginorkesteri, kaupunginteatteri, museot sekä muut kulttuuritoimijat. Osa kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöistä on maksullisia, näihin kukin koulu osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan.
Kommentit